Mastercard - Notis Privasi Global

Tarikh Berkuat Kuasa: 6/6/2019

Mastercard International Incorporated dan sekutunya (secara kolektif, “Mastercard”) menghormati privasi anda.Notis Privasi Global ini menerangkan jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpul, tujuan kami mengumpul Maklumat Peribadi tersebut, pihak-pihak lain yang mungkin kami berkongsi dan menzahirkan maklumat tersebut dan langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi keselamatan data tersebut. Ia juga menerangkan hak dan pilihan anda berhubung dengan Maklumat Peribadi, dan cara anda boleh menghubungi kami berkenaan amalan privasi kami.

Sila ambil perhatian bahawa kami bertindak bagi pihak dan berdasarkan arahan institusi kewangan, peniaga dan rakan kongsi lain yang bertindak sebagai pengguna data, termasuk bagi tujuan pemprosesan transaksi pembayaran. Sila rujuk dasar privasi mereka yang tersendiri untuk maklumat lanjut berkenaan pemprosesan Maklumat Peribadi anda dalam konteks ini.

Amalan privasi kami mungkin berbeza-beza di negara-negara di mana kami beroperasi bagi mencerminkan amalan dan keperluan undang-undang tempatan. Notis privasi khusus boleh terpakai kepada sesetengah produk dan perkhidmatan kami. Sila layari laman web atau harta digital bagi produk atau perkhidmatan khusus tersebut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai amalan privasi dan maklumat kami berhubung dengan produk atau perkhidmatan tersebut.

TRUSTe TRUSTe


1. Maklumat Peribadi Yang Mungkin Kami Kumpul

“Maklumat Peribadi” bermaksud apa-apa maklumat yang berkaitan dengan individu yang telah dikenal pasti atau boleh dikenal pasti. Contoh Maklumat Peribadi termasuk: nama, alamat e-mel, alamat IP, nombor akaun peribadi dan nombor telefon. Kami mungkin mengumpul Maklumat Peribadi yang berikut:

 • Maklumat transaksi, seperti nombor akaun peribadi, nama dan lokasi peniaga, tarikh dan jumlah keseluruhan transaksi, dan maklumat lain yang disediakan oleh institusi kewangan atau peniaga apabila kami bertindak bagi pihak mereka.
 • Maklumat produk dan perkhidmatan, seperti maklumat pendaftaran dan pembayaran, dan maklumat khusus program, apabila anda meminta produk atau perkhidmatan secara langsung daripada kami, atau mengambil bahagian dalam program pemasaran.
 • Penggunaan laman web, peranti dan aplikasi mudah alih, dan maklumat serupa yang dikumpulkan melalui kaedah automatik, seperti kuki (cookies) dan teknologi serupa.
 • Permohonan pekerjaan dan maklumat berkaitan apabila anda memohon pekerjaan dengan kami.
 • Maklumat perhubungan perniagaan apabila anda bekerja untuk salah satu daripada rakan perniagaan kami.

Untuk tujuan Notis Privasi Global ini, “Maklumat Peribadi” bermaksud apa-apa maklumat yang berkaitan dengan individu yang telah dikenal pasti atau boleh dikenal pasti. Contoh Maklumat Peribadi termasuk: nama, alamat e-mel, alamat IP, nombor akaun peribadi dan nombor telefon. Kami mungkin mendapatkan jenis Maklumat Peribadi yang berbeza yang berkaitan dengan anda dalam situasi yang diperihalkan di bawah.

Maklumat Peribadi yang Kami Terima daripada Institusi Kewangan, Peniaga, dan Rakan Kongsi Lain berhubung dengan Produk atau Perkhidmatan Mastercard.

Sebagai pemproses transaksi pembayaran dan penyedia perkhidmatan berkaitan, kami mendapatkan sejumlah maklumat yang terhad berhubung dengan transaksi pembayaran anda, seperti nombor akaun peribadi, nama dan lokasi peniaga, tarikh dan jumlah keseluruhan transaksi. Yang pentingnya, kami secara umumnya tidak memerlukan atau mengumpulkan nama pemegang kad atau maklumat perhubungan yang lain untuk memproses transaksi pembayaran.

Tambahan pula, bagi sesetengah produk dan perkhidmatan, institusi kewangan anda, peniaga yang anda membuat transaksi dengan atau rakan kongsi lain mungkin memberikan kami lebih banyak maklumat mengenai anda, atau kami mungkin mengumpulnya secara langsung daripada anda untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan sedemikian bagi pihak mereka, menyokong perniagaan mereka atau melaksanakan aktiviti pemprosesan bagi pihak mereka.

Dalam situasi di atas, kami bertindak bagi pihak dan berdasarkan arahan institusi kewangan, peniaga dan rakan kongsi lain yang bertindak sebagai pengguna data. Melainkan jika dilarang oleh undang-undang, kami akan memproses Maklumat Peribadi anda untuk memproses transaksi pembayaran atau bagi tujuan yang telah dipersetujui antara Mastercard dan institusi kewangan, peniaga dan rakan kongsi lain. Sila rujuk dasar privasi mereka yang tersendiri untuk maklumat lanjut berkenaan pemprosesan Maklumat Peribadi anda.

Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul semasa Menyediakan Produk dan Perkhidmatan Mastercard Secara Langsung kepada Anda

Mastercard mungkin menyediakan anda dengan produk atau perkhidmatan secara langsung seperti program pemasaran, program ganjaran, dompet elektronik (eWallets), perkhidmatan prabayar, program makluman lokasi (location alerts program), dan alat pengesahan biometrik. Untuk mendapat manfaat daripada satu atau lebih produk dan perkhidmatan ini, anda boleh menghantar maklumat secara langsung kepada kami melalui pelbagai cara termasuk: (i) pada laman web dan aset digital kami, (ii) sebagai balasan kepada pemasaran atau komunikasi lain kami, (iii) dengan mendaftar untuk produk atau perkhidmatan Mastercard, atau (iv) menerusi penyertaan anda dalam sesuatu tawaran, program atau promosi. Kami juga mungkin mendapatkan Maklumat Peribadi mengenai anda menerusi penggunaan produk atau perkhidmatan kami oleh anda, daripada syarikat yang menggunakan atau memudahkan (facilitate) produk atau perkhidmatan kami, daripada sumber yang tersedia secara umum, atau daripada rakan kongsi pihak ketiga. Maklumat Peribadi anda juga mungkin diberikan kepada kami oleh institusi kewangan anda, peniaga atau rakan kongsi perniagaan lain.

Berikut ialah gambaran keseluruhan jenis Maklumat Peribadi yang mungkin kami kumpul berhubung dengan program yang kami tawarkan secara langsung kepada anda. Setiap program adalah berbeza, jadi mengikut kesesuaian, sila rujuk kepada notis privasi khusus program yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai penggunaan Maklumat Peribadi anda bagi program khusus tersebut.

 • Maklumat pendaftaran dan pembayaran: Kami mungkin mengumpulkan maklumat perhubungan anda (seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, alamat bil atau penghantaran), nama pengguna atau kata laluan, umur, tarikh lahir, jantina dan status keluarga, keutamaan bahasa, nombor akaun peribadi, nama dan lokasi peniaga, tarikh dan jumlah keseluruhan transaksi, tarikh luput kad dan kod pengesahan kad.
 • Maklumat yang kami proses untuk menyediakan anda dengan program tersebut: Kami mungkin mengumpulkan jenis Maklumat Peribadi yang berbeza bergantung pada program tersebut. Sebagai contoh, program yang direka untuk menawarkan anda dengan perkhidmatan berasaskan lokasi biasanya memerlukan pengumpulan alamat atau lokasi anda. Begitu juga dengan program yang direka untuk membenarkan anda mengesahkan, sebagai contoh, melalui pengecaman wajah atau cap jari yang mungkin memerlukan pemprosesan gambar dan/atau data biometrik anda. Semua program ini adalah secara sukarela, dan Maklumat Peribadi anda hanya akan dikumpul jika anda melanggan program tersebut.
 • Maklumat lain yang anda pilih untuk diberikan: Anda boleh memilih untuk memberikan maklumat lain, seperti jenis kandungan yang berbeza (cth., gambar, artikel, pendapat), maklumat perhubungan rakan atau orang lain yang anda ingin kami hubungi, kandungan yang anda jadikan boleh didapati melalui akaun media sosial atau keahlian dengan pihak ketiga atau mana-mana maklumat lain yang anda ingin berkongsi dengan kami.

Tambahan pula, kami mungkin mengumpulkan atau menggunakan Maklumat Peribadi untuk tujuan pencegahan dan pemantauan penipuan, pengurusan risiko, penyelesaian pertikaian dan tujuan-tujuan lain yang berkaitan. Maklumat sedemikian mungkin termasuk nombor akaun peribadi, nama dan lokasi peniaga, tarikh dan jumlah keseluruhan transaksi, alamat IP, skor penipuan, data lokasi, butiran peniaga, barang yang dibeli dan maklumat berkenaan pertikaian tersebut. Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.

Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul daripada Interaksi Anda dengan Iklan, Laman Web, Aplikasi atau Aset Digital Lain Mastercard

Kami, penyedia perkhidmatan kami dan rakan kongsi kami mungkin mengumpulkan maklumat tertentu mengenai anda menerusi kaedah automatik seperti kuki (cookies) dan bikon web (web beacons) apabila anda berinteraksi dengan iklan, aplikasi mudah alih kami, atau melayari laman web, halaman atau aset digital lain kami. Maklumat yang kami kumpul menerusi cara ini boleh termasuk: alamat IP, jenis pelayar, sistem operasi, pengecam peranti mudah alih, kawasan geografi, URL rujukan dan maklumat berkenaan tindakan yang diambil atau interaksi dengan aset digital kami. “Kuki” (cookies) ialah fail teks yang diletakkan pada pemacu keras komputer oleh pelayan web. “Bikon web”, juga dikenali sebagai tag Internet, tag piksel atau GIF jelas, ialah teknologi yang membantu kami mengetahui sekiranya sesebuah kandungan telah diakses atau dilawati...

Kami menggunakan maklumat ini untuk menambah baik produk dan perkhidmatan dalam talian kami dengan menilai bilangan pengguna yang mengakses atau menggunakan produk dan perkhidmatan dalam talian kami, jenis kandungan, produk dan ciri-ciri produk dan perkhidmatan dalam talian kami yang paling menarik minat pelawat kami, jenis tawaran yang gemar dilihat oleh pelanggan kami dan tahap prestasi produk dan perkhidmatan dalam talian kami dari sudut teknikal. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan perkhidmatan analisis web pihak ketiga pada laman web dan aplikasi mudah alih kami, seperti fungsi Adobe Omniture. Penyedia analisis yang mentadbir perkhidmatan ini menggunakan teknologi seperti kuki (cookies) dan bikon web (web beacons) untuk membantu kami menganalisis cara pelawat kami menggunakan laman web dan aplikasi kami.

Kami, penyedia perkhidmatan kami dan rakan kongsi kami mungkin juga mengumpulkan maklumat mengenai anda berhubung dengan aktiviti pemasaran kami, termasuklah tawaran, cabutan bertuah, peraduan dan promosi. Maklumat yang dikumpulkan untuk tujuan ini boleh mengandungi maklumat perhubungan anda (cth., nama, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, nombor telefon), data pengenalan elektronik (cth., nama pengguna, kata laluan, soalan keselamatan, alamat IP), dan data yang dikumpulkan dalam konteks program pemasaran dalam talian (cth., ciri-ciri peribadi, tabiat hidup, amalan penggunaan, minat, data lokasi, dan rakaman suara dan imej).

Kami, penyedia perkhidmatan kami dan rakan kongsi kami mungkin juga mengumpulkan maklumat mengenai anda untuk menyediakan anda dengan kandungan dan pengiklanan yang disuaikan dengan minat peribadi anda. Maklumat yang dikumpulkan untuk tujuan-tujuan ini boleh merangkumi butiran mengenai perkara seperti halaman atau iklan khusus yang anda lihat pada laman web dan aplikasi kami dan tindakan yang anda ambil pada laman web atau aplikasi kami.

Tambahan pula, sesetengah produk dan perkhidmatan dalam talian kami termasuk teknologi pencegahan penipuan canggih yang menggunakan data berasaskan tingkah laku, seperti pemasaan ketukan kekunci, meter pecutan peranti, dan posisi menatal dan lokasi tetikus.

Sekiranya dikehendaki oleh undang-undang berkenaan, kami mendapatkan persetujuan anda sebelum menggunakan kaedah automatik di atas, dan sebelum mengirimkan komunikasi pemasaran, kandungan dan pengiklanan yang tersuai kepada anda.

Sila lihat bahagian “ Hak dan Pilihan Anda” dalam Notis Privasi Global ini untuk mengetahui pilihan anda.

Disebabkan belum terdapat persetujuan mengenai cara syarikat-syarikat harus bertindak balasterhadap mekanisme jangan jejak (do-not-track, “DNT”) yang berasaskan pelayar web, Mastercard tidak memberikan respons terhadap isyarat DNT berasaskan pelayar web buat masa ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isyarat penjejakan pelayar dan DNT, layari http://www.allaboutdnt.com.

Maklumat Peribadi yang Kami Dapat apabila Anda Memohon Pekerjaan dengan Kami

Jika anda memohon pekerjaan dengan Mastercard, kami mungkin mengumpulkan Maklumat Peribadi tertentu daripada permohonan pekerjaan anda di laman web Kerjaya kami, seperti maklumat perhubungan anda (termasuk nama, alamat surat-menyurat, alamat e-mel dan nombor telefon), sejarah pekerjaan, keterangan kerjaya (curriculum vitae), maklumat perhubungan rujukan anda dan mana-mana Maklumat Peribadi lain yang anda pilih untuk dikemukakan bersama permohonan anda.

Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul dalam Konteks Perhubungan Perniagaan Kami dengan Institusi Kewangan, Peniaga atau Entiti lain yang Bekerjasama dengan Mastercard

Kami mungkin mengumpulkan Maklumat Peribadi daripada individu yang berkhidmat untuk salah satu rakan kongsi kami (termasuk institusi kewangan, peniaga, pelanggan, pembekal, penjual dan rakan kongsi lain), termasuk nama, jawatan, jabatan dan nama organisasi, alamat e-mel dan surat-menyurat perniagaan, nombor telefon perniagaan, jawapan untuk soalan keselamatan, kata laluan keselamatan dan butiran kelayakan yang lain. Kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk menyediakan produk dan perkhidmatan secara langsung kepada institusi kewangan, klien korporat, peniaga, pelanggan dan rakan kongsi, untuk menguruskan hubungan perniagaan dan laporan kewangan kami, untuk  pembangunan dan integriti francais, untuk pemasaran dan untuk mematuhi undang-undang berkenaan, dan juga untuk tujuan perakaunan, pengauditan dan bil.

Lihat ringkasan

2. Bagaimana Kami Mungkin Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Kami Mungkin Menggunakan Maklumat Peribadi Anda untuk:

 • Memproses transaksi pembayaran anda.
 • Melindungi dan mencegah penipuan, dan risiko undang-undang atau keselamatan maklumat yang lain.
 • Menyediakan dan berkomunikasi dengan anda mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Mastercard, institusi kewangan, peniaga dan rakan kongsi.
 • Menyediakan anda dengan perkhidmatan dan cadangan yang tersuai untuk anda.
 • Mengendali, menilai dan menambah baik perniagaan kami, termasuk menjadikan Maklumat Peribadi tidak dapat dikenal pastidan analisis.
 • Memproses permohonan pekerjaan anda.
 • Memenuhi tujuan lain yang mana kami sediakan notis khusus pada masa pengumpulan, dan seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang.

Jika anda berada di Kawasan Ekonomi Eropah atau Switzerland, kami hanya akan menggunakan Maklumat Peribadi anda dengan persetujuan anda, seperti yang diperlukan untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan; untuk mematuhi kewajipan undang-undang; atau sekiranya terdapat kepentingan yang sah dan terutama yang menuntut penggunaan tersebut.

Kami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi yang kami dapat mengenai anda untuk:

 • Memproses transaksi pembayaran anda (termasuk aktiviti pengesahan, penjelasan (clearing), caj balik dan penyelesaian pertikaian lain yang berkaitan).
 • Melindungi dan mencegah penipuan, transaksi tanpa izin, tuntutan dan liabiliti lain, dan menguruskan pendedahan risiko dan kualiti francais yang berkaitan dengan integriti dan keselamatan rangkaian pembayaran kami.
 • Mencipta dan menguruskan mana-mana akaun yang anda miliki dengan kami, mengesahkan identiti anda, menyediakan perkhidmatan kami, dan memberikan respons terhadap pertanyaan anda.
 • Menyediakan, mentadbir dan berkomunikasi dengan anda mengenai produk, perkhidmatan, tawaran, program dan promosi Mastercard, institusi kewangan, peniaga dan rakan kongsi (termasuk peraduan, cabutan bertuah dan apa-apa aktiviti pemasaran yang lain). Jika anda memberikan nombor telefon anda, kami mungkin menghubungi anda dengan menggunakan sistem pendailan telefon automatik setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan.
 • Mencipta dan menerbitkan direktori perniagaan (yang boleh termasuk maklumat perhubungan perniagaan).
 • Mengendalikan, menilai dan menambah baik perniagaan kami (termasuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu, seperti program baharu yang direka untuk memudahkan pemegang kad membuat bayaran dengan kad Mastercard berdasarkan maklumat yang menyatakan ciri-ciri yang akan menarik minat anda dan pelanggan kami, atau produk yang direka untuk menambah baik keselamatan transaksi pembayaran kami; menguruskan komunikasi kami; menentukan keberkesanan dan mengoptimumkan pengiklanan kami; menganalisis produk, perkhidmatan, laman web, aplikasi mudah alih dan mana-mana aset digital lain kami bagi memudahkan fungsi mereka; dan melaksanakan aktiviti semakan usaha wajar (due diligence review), perakaunan, pengauditan, bil, penyesuaian dan pengumpulan).
 • Menyediakan anda dengan perkhidmatan dan cadangan yang tersuai untuk anda. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda seperti alamat e-mel dan interaksi anda dengan laman web kami untuk menganalisis keutamaan, minat dan tingkah laku anda dalam memutuskan untuk menyediakan anda dengan kandungan tersuai dan tawaran yang paling relevan, cadangan dan komunikasi e-mel mengenai produk khusus daripada Mastercard, institusi kewangan, peniaga dan rakan kongsi.
 • MenjadikanMaklumat Peribadi tidak dapat dikenal pasti dan menyediakan dan membekalkan laporan data agregat yang menunjukkan maklumat tanpa nama (termasuk kompilasi, analisis, model dan peraturan analisis dan ramalan, dan laporan agregat yang lain) bagi tujuan menasihati institusi kewangan, peniaga dan pelanggan serta rakan kongsi lain kami mengenai corak perbelanjaan masa lalu dan akan datang, penipuan, dan dapatan lain yang boleh didapatkan daripada data ini.
 • Menilai minat anda terhadap pekerjaan dan menghubungi anda berkenaan peluang pekerjaan dengan Mastercard.
 • Menguatkuasakan Terma Penggunaan kami atau sebagaimana yang diperlukan, untuk mewujudkan, melaksanakan dan mempertahankan hak undang-undang.
 • Sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan berkenaan, termasuk bagi tujuan pematuhan dengan Kenali Pelanggan Anda, pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan rasuah dan keperluan untuk memeriksa senarai sanksi (sanctions screening requirement), atau sepertimana yang dikehendaki oleh mana-mana proses kehakiman, penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan yang mempunyai atau menuntut bidang kuasa terhadap Mastercard atau sekutu Mastercard.
 • Mematuhi piawaian industri dan dasar-dasar kami.
 • Untuk tujuan lain yang mana kami sediakannotis khusus pada masa pengumpulan.
 • Jika anda berada di Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”) atau Switzerland, kami hanya akan memproses Maklumat Peribadi anda bagi tujuan di atas apabila kami mempunyai alasan perundangan yang sah untuk pemprosesan, termasuklah jika:

 • Anda telah bersetuju dengan penggunaan Maklumat Peribadi anda. Sebagai contoh, kami mungkin mendapatkan persetujuan anda bagi penggunaan kuki (cookies) atau teknologi serupa, untuk menghantar komunikasi pemasaran atau menyuaikan tawaran kami, atau untuk memproses Maklumat Peribadi yang dianggap sensitif di bawah undang-undang berkenaan.
 • Kami memerlukan Maklumat Peribadi anda untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan, atau untuk memberi respons terhadap pertanyaan anda.
 • Pemprosesan ini diperlukan untuk pematuhan terhadap kewajipan undang-undang atau kewajipan pengawalseliaan lain seperti untuk mencegah dan memantau penipuan dalam transaksi pembayaran.
 • Kami, atau suatu pihak ketiga mempunyai kepentingan yang sah dalam menggunakan Maklumat Peribadi anda, seperti untuk memastikan dan menambah baik keselamatan dan prestasi produk dan perkhidmatan kami, untuk melindungi dan mencegah penipuan dan untuk menjadikan Maklumat Peribadi anda tidak dapat dikenal pasti dan menjalankan analisis data.

Kami tidak akan menyebabkan anda tertakluk kepada keputusan yang berdasarkan pemprosesan automatik semata-mata yang menghasilkan implikasi undang-undang yang melibatkan anda atau secara ketaranya memberikan kesan kepada anda, kecuali anda mempersetujui secara nyata terhadap pemprosesan tersebut, pemprosesan tersebut diperlukan untuk memasuki, atau melaksanakan sesuatu kontrak antara anda dan Mastercard, atau apabila kami dikehendaki oleh undang-undang untuk menggunakan Maklumat Peribadi anda dalam cara ini, contohnya untuk mencegah penipuan.

Jika anda memberikan kami apa-apa maklumat atau bahan yang berkaitan dengan individu lain, anda perlu memastikan bahawa tindakan berkongsi dengan kami dan penggunaan kami selanjutnya seperti yang diperihalkankan kepada anda dari masa ke masa adalah sejajar dengan undang-undang berkenaan. Sebagai contoh, anda hendaklah memaklumkan individu tersebut dengan sewajarnya berkenaan pemprosesan Maklumat Peribadi beliau dan mendapatkan persetujuan beliau, seperti yang mungkin diperlukan oleh undang-undang berkenaan.

Lihat ringkasan

3. Bagaimana Kami Berkongsi dan Menzahirkan Maklumat Peribadi Anda

Kami Mungkin Berkongsi Maklumat Peribadi dengan:

 • Ibu pejabat Mastercard di A.S., sekutu kami dan entiti lain dalam kumpulan syarikat Mastercard.
 • Penyedia perkhidmatan yang bertindak bagi pihak kami.
 • Peserta-peserta lain dalam ekosistem pembayaran, termasuk institusi kewangan, dan peniaga.
 • Pihak ketiga bagi tujuan pemantauan dan pencegahan penipuan, atau tujuan lain yang dikehendaki oleh undang-undang.
 • Pihak ketiga yang ciri-cirinya anda gunakan berhubung dengan produk dan perkhidmatan kami atau dengan persetujuan anda.
 • Entiti lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang berkenaan atau sekiranya berlaku penjualan atau pemindahan perniagaan atau aset kami.

 Kami tidak menjual ataumenzahirkan Maklumat Peribadi yang kami kumpul mengenai anda, kecuali seperti yang diperihalkan dalam Notis Privasi Global ini, seperti yang dizahirkan kepada anda pada masa pengumpulan atau seperti yang diperihalkan dalam notis privasi khusus program kami.

Kami memindahkan Maklumat Peribadi secara global dalam kumpulan syarikat sekutu Mastercard sejajar dengan terma Notis Privasi Global ini atau seperti yang dizahirkan pada masa data tersebut dikumpulkan. Jika anda berada di EEA atau Switzerland, kami akan memindahkan Maklumat Peribadi anda menurut Peraturan Korporat Mengikat (Binding Corporate Rules) Mastercard yang boleh didapati di sini.

Kami juga mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda:

 • Dengan institusi kewangan dan entiti lain yang mengeluarkan kad pembayaran atau peniaga untuk memproses transaksi pembayaran dan melaksanakan aktiviti lain yang anda minta.
 • Dengan entiti yang bekerjasama dengan Mastercard atau yang membantu Mastercard dalam menyediakan produk dan perkhidmatannya, termasuk untuk pencegahan dan pemantauan penipuan dan perkhidmatan pengenalpastian pihak ketiga, bagi memastikan keselamatan transaksi dan sistem pemprosesan bayaran kami.
 • Apabila kami bertindak sebagai penyedia perkhidmatan untuk pihak ketiga dan menyediakan mereka dengan Maklumat Peribadi yang kami proses bagi pihak mereka.
 • Dengan penyedia perkhidmatan kami yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami untuk tujuan yang diperihalkan dalam Notis Privasi Global ini (atau dalam notis privasi khusus program yang berkaitan). Kami mengkehendaki penyedia perkhidmatan ini menerusi kontrak untuk hanya memproses Maklumat Peribadi menurut arahan kami dan sebagaimana yang diperlukan untuk melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami atau dengan kepatuhan terhadap undang-undang berkenaan. Kami juga mengkehendaki mereka supaya melindungi keselamatan dan kerahsiaan Maklumat Peribadi yang diproses oleh mereka bagi pihak kami dengan melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi dan kewajipan kerahsiaan yang mengikat pekerja-pekerja yang mengakses Maklumat Peribadi.
 • Dengan pihak ketiga yang ciri-cirinya anda gunakan berhubung dengan produk dan perkhidmatan kami, termasuk rangkaian sosial.
 • Dengan pihak ketiga lain dengan persetujuan anda.
 • Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau proses perundangan berkenaan, atau jika kami percaya bahawa penzahiran adalah diperlukan bagi melindungi kepentingan mustahak individu, untuk menguatkuasakan terma dan syarat kami, mengelakkan Mastercard daripada menghadapi kemudaratan atau kerugian kewangan, atau berhubung dengan penyiasatan aktiviti penipuan atau haram sama ada yang benar atau disyaki.
 • Sekiranya kami menjual atau memindahkan semua atau sebahagian daripada perniagaan atau aset kami. Sekiranya penjualan atau pemindahan sedemikian berlaku, kami akan menggunakan usaha sewajarnya untuk mengarahkan penerima pindahan supaya menggunakan Maklumat Peribadi yang telah anda berikan kepada kami dalam cara yang sejajar dengan Notis Privasi Global kami. Lanjutan daripada penjualan atau pemindahan sedemikian, anda boleh menghubungi entiti yang telah kami pindahkan Maklumat Peribadi anda berhubung apa-apa pertanyaan mengenai pemprosesan maklumat tersebut.

Lihat ringkasan

4. Hak dan Pilihan Anda

Bergantung pada negara anda, anda mungkin mempunyai hak atau pilihan untuk:

 • Tidak menyertai sesetengah pengumpulan atau penggunaan Maklumat Peribadi anda, termasuk penggunaan kuki (cookies) dan teknologi serupa, penggunaan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan pemasaran, dan usaha menjadikan Maklumat Peribadi anda tidak dapat dikenal pasti untuk tujuan analisis data.
 • Mengakses Maklumat Peribadi anda, membetulkannya, mengehadkan atau membantah pemprosesannya, atau memohon pemadaman maklumat tersebut.
 • Menerima Maklumat Peribadi yang anda telah berikan kepada kami untuk menghantarnya ke syarikat lain.
 • Menarik balik apa-apa persetujuan yang telah diberikan.
 • Jika berkenaan, mengemukakan aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan anda.

Jika anda berada di EEA atau Switzerland, anda boleh menggunakan hak anda di portal “My Data Center” Mastercard atau menghantar permohonan seperti yang diterangkan dalam bahagian “Cara Menghubungi Kami” di bawah.

Jika anda berada di luar EEA atau Switzerland, anda boleh menghantar permohonan seperti yang diterangkan dalam bahagian “Cara Menghubungi Kami” di bawah.

Anda mempunyai hak-hak tertentu berkenaan Maklumat Peribadi yang kami kekalkan mengenai anda dan pilihan tertentu berkenaan jenis Maklumat Peribadi yang kami kumpul daripada anda, cara kami menggunakannya, dan cara kami berkomunikasi dengan anda.

Anda boleh memilih:

 • Untuk tidak memberikan Maklumat Peribadi kepada Mastercard dengan mengelak daripada melakukan transaksi pembayaran atau menghantar Maklumat Peribadi secara langsung kepada kami. Semasa kami mengumpulkan Maklumat Peribadi daripada anda, kami menyatakan sama ada ia perlu atau tidak perlu diberikan kepada kami dan sebabnya, serta akibat kegagalan berbuat demikian. Jika anda tidak memberikan Maklumat Peribadi, anda mungkin tidak dapat memanfaatkanrangkaian penuh produk dan perkhidmatan Mastercard, dan kami mungkin tidak dapat menyediakan anda dengan produk atau perkhidmatan Mastercard jika maklumat tersebut diperlukan untuk menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan tersebut, atau jika kami dikehendaki oleh undang-undang untuk mengumpulkannya sehubungan dengan penyediaan produk atau perkhidmatan tersebut.
 • Untuk tidak menyertai pengumpulan dan penggunaan maklumat tertentu yang kami kumpul mengenai anda menerusi kaedah automatik, semasa anda melawat laman web kami atau menggunakan aplikasi kami. Dalam bidang kuasa tertentu, anda boleh menggunakan pilihan anda berkenaan penggunaan kuki (cookies) dan teknologi serupa melalui alat Persetujuan Kuki (Cookie Consent tool) yang dipaparkan pada sudut kanan bawah laman web Mastercard. Pelayar anda mungkin memberitahu anda cara anda dimaklumkan dan cara untuk tidak menyertai pemasangan jenis kuki tertentu pada peranti anda. Sila ambil perhatian bahawa tanpa kuki (cookies) tertentu, anda mungkin tidak dapat menggunakan kesemua ciri-ciri laman web, aplikasi atau perkhidmatan dalam talian kami. 
 • Untuk tidak menyertai penggunaan tertentu maklumat, yang kami kumpul mengenai anda menerusi kaedah automatik, apabila anda melawat laman web pihak ketiga dan berinteraksi dengan iklan kami. Kami mungkin menggunakan penyedia perkhidmatan untuk menyediakan iklan pada laman web pihak ketiga tersebut. Iklan ini boleh disuaikan dan disediakan berdasarkan penggunaan data yang dikumpulkan oleh kami dan rakan kongsi kami pada laman web dan aplikasi kami. Tambahan pula, sesetengah daripada penyedia perkhidmatan dan rakan kongsi kami mungkin mengumpulkan maklumat tentang aktiviti dalam talian anda dari masa ke masa dan merentasi laman web pihak ketiga bagi menyuaikan dan menyediakan iklan-iklan ini. Iklan Mastercard kadangkala disampaikan dengan ikon yang membantu pengguna (i) mempelajari lebih lanjut mengenai cara data mereka digunakan dan (ii) menggunakan pilihan yang mungkin dimiliki mereka berkenaan penggunaan data mereka. Sila klik di sini atau, jika berkenaan, pada ikon dalam iklan yang kami sasarkan bagi mengetahui keupayaan anda untuk tidak menyertai atau mengehadkan penggunaan tingkah laku pelayaran anda untuk tujuan pengiklanan.
 • Untuk memberitahu kami supaya tidak mengirimkan e-mel pemasaran kepada anda dengan klik pada pautan henti langganan dalam e-mel pemasaran yang anda terima daripada kami atau dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah. Anda juga boleh tidak menyertai penerimaan e-mel pemasaran daripada Mastercard dengan klik di sini.
 • Untuk tidak menyertai usaha menjadikanMaklumat Peribadi anda tidak dapat dikenal pasti bagi menjalankan analisis data dengan klik di sini.
 • Di bawah bidang kuasa tertentu, anda mungkin berhak untuk:

 • Memohon akses kepada dan menerima maklumat mengenai Maklumat Peribadi yang kami kekalkan mengenai anda, untuk mengemas kini dan membetulkan ketidaktepatan dalam Maklumat Peribadi anda, untuk mengehad atau membantah pemprosesan Maklumat Peribadi anda, untuk memadamkan atau menjadikan data tersebut tidak dapat dikenal pasti, mengikut kesesuaian, atau menggunakan hak anda terhadap kemudahalihan data bagi memudahkan pemindahan Maklumat Peribadi anda ke syarikat lain. Tambahan pula, anda juga berhak untuk mengemukakan aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, termasuk di negara tempat tinggal anda, tempat kerja atau tempat insiden berlaku.
 • Menarik balik apa-apa persetujuan yang telah anda berikan kepada kami sebelum ini berkenaan pemprosesan Maklumat Peribadi anda, pada bila-bila masa dan tanpa sebarang caj. Kami akan melaksanakan keutamaan anda pada masa akan datang dan ini tidak akan memberikan kesan terhadap kesahihan pemprosesan sebelum penarikan balik persetujuan anda.

Anda boleh tidak serta dalam pemprosesan tertentu Maklumat Peribadi anda, cth., menerusi laman web tidak serta kami.

Hak-hak sedemikian mungkin dihadkan dalam sesetengah keadaan oleh keperluan undang-undang tempatan.

Untuk mengemas kini keutamaan anda, sila minta pihak kami untuk mengeluarkan maklumat anda daripada senarai mel kami atau kemukakan permohonan untuk menggunakan hak anda di bawah undang-undang berkenaan, hubungi kami seperti yang dinyatakan dalam bahagian “Cara Menghubungi Kami” di bawah.

Jika anda berada di EEA atau Switzerland, sebagai tambahan kepada menghubungi kami seperti yang dinyatakan dalam bahagian “Cara Menghubungi Kami” di bawah, anda boleh juga menggunakan portal “My Data Center” untuk membantu penggunaan hak anda.

Jika anda berada di luar EEA atau Switzerland, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan dalam bahagian “Cara Menghubungi Kami” di bawah untuk memudahkan penggunaan hak anda.

Jika kami tidak dapat memenuhi jangkaan anda dalam pemprosesan Maklumat Peribadi anda atau anda berhasrat untuk membuat aduan mengenai amalan privasi kami, sila maklumkan kepada kami kerana ini akan memberikan kami peluang untuk membaiki masalah tersebut. Untuk membantu kami dalam memberikan respons terhadap permintaan anda, sila berikan kami maklumat lengkap berkenaan isu tersebut. Kami cuba untuk menyemak dan memberikan respons terhadap semua aduan dalam tempoh masa yang munasabah dan seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang berkenaan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pensijilan APEC dan akses Resolusi Pertikaian, sila klik pada meterai TRUSTe.

Lihat ringkasan

5. Pemindahan Data

Mastercard ialah perniagaan global. Kami boleh memindahkan Maklumat Peribadi anda ke Amerika Syarikat dan negara-negara lain yang mungkin tidak mempunyai undang-undang perlindungan data yang sama seperti negara di mana anda memberikan maklumat tersebut pada awalnya. Walau bagaimanapun, kami akan melindungi Maklumat Peribadi anda menurut Notis Privasi Global ini, atau seperti yang dizahirkan kepada anda .

Jika anda berada di kawasanEEA, kami akan memproses Maklumat Peribadi anda menurut Peraturan Korporat Mengikat (Binding Corporate Rules) kami dan mekanisme pemindahan data yang lain.

Amalan privasi Mastercard, yang diterangkan dalam Notis Privasi Global ini, mematuhi Sistem Peraturan Privasi Sempadan APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System) (“Sistem CBPR APEC”). Sistem CBPR APEC menyediakan rangka kerja bagi organisasi untuk memastikan perlindungan maklumat peribadi yang dipindahkan di kalangan ekonomi-ekonomi APEC yang mengambil bahagian. Maklumat lanjut mengenai rangka kerja APEC boleh didapati di: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

Mastercard ialah perniagaan global. Kami boleh memindahkan Maklumat Peribadi yang kami kumpul mengenai anda kepada penerima-penerima di negara-negara selain daripada negara anda, termasuk Amerika Syarikat, iaitu lokasi ibu pejabat kami. Negara-negara ini mungkin tidak mempunyai undang-undang perlindungan data yang sama seperti negara di mana anda memberikan maklumat tersebut pada awalnya. Semasa kami memindahkan Maklumat Peribadi anda ke negara-negara lain, kami akan melindungi maklumat tersebut sepertimana yang diperihalkan dalam Notis Privasi Global ini, seperti yang dizahirkan kepada anda pada masa pengumpulan data tersebut atau seperti yang diperihalkan dalam notis privasi khusus bagi program tertentu.

Kami mematuhi keperluan undang-undang berkenaan dalam menyediakan perlindungan secukupnya bagi pemindahan Maklumat Peribadi ke negara-negara selain daripada negara lokasi anda. Secara khususnya, kami telah mewujudkan dan melaksanakan sebuah set Peraturan Korporat Mengikat (Binding Corporate Rules) (“BCR”) yang telah diperakui oleh pihak berkuasa perlindungan data EEA sebagai menyediakan tahap perlindungan yang mencukupi terhadap Maklumat Peribadi yang kami proses pada peringkat global. Salinan BCR kami boleh didapati di sini. Kami juga boleh memindahkan Maklumat Peribadi ke negara-negara lain di mana keputusan mengenai tahap perlindungan yang mencukupi telah diterbitkan, menggunakan perlindungan melalui kontrak bagi pemindahan Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga, seperti Klausa Berkontrak Standard Suruhanjaya Eropah (European Commission’s Standard Contractual Clauses) atau yang setara dengannya di bawah undang-undang berkenaan, atau bergantung pada, sekiranya berkenaan, pensijilan pihak ketiga terhadap Rangka Kerja Perisai Privasi (Privacy Shield Frameworks) EU-A.S. atau Swiss-A.S. Anda boleh menghubungi kami seperti yang dinyatakan dalam bahagian “Cara Menghubungi Kami” di bawah untuk mendapatkan salinan mengenai perlindungan yang kami gunakan untuk memindahkan Maklumat Peribadi di luar EEA.

Sebagai tambahan, amalan privasi Mastercard, yang diterangkan dalam Notis Privasi Global ini, mematuhi Sistem CBPR APEC. Sistem CBPR APEC menyediakan rangka kerja bagi organisasi untuk memastikan perlindungan maklumat peribadi yang dipindahkan di kalangan ekonomi-ekonomi APEC yang mengambil bahagian. Maklumat lanjut mengenai rangka kerja APEC boleh didapati di: http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx

Lihat ringkasan

6. Bagaimana Kami Melindungi Maklumat Peribadi Anda

Kami menggunakan perlindungan keselamatan yang sewajarnya untuk melindungi Maklumat Peribadi anda dan hanya menyimpannya untuk tempoh masa yang terhad.

Keselamatan Maklumat Peribadi anda penting bagi Mastercard. Kami bertekad untuk melindungi maklumat yang kami kumpul. Kami menggunakan perlindungan pentadbiran, teknikal dan fizikal yang direka untuk melindungi Maklumat Peribadi yang anda beri atau yang kami kumpul daripada kemusnahan, kehilangan, pengubahan, akses, penzahiran atau penggunaan yang tidak disengajakan, tidak sah di sisi undang-undang atau tidak diizinkan. Kami menggunakan penyulitan SSL pada sebilangan laman web kami dari mana kami memindahkan Maklumat Peribadi tertentu.

Kami juga mengambil langkah-langkah untuk memadamkan Maklumat Peribadi anda atau menyimpannya dalam bentuk yang tidak membolehkan anda dikenal pasti apabila maklumat ini tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang mana kami memprosesnya, kecuali jika kami dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpan maklumat ini untuk tempoh yang lebih lama. Semasa menentukan tempoh penyimpanan, kami mengambil kira pelbagai kriteria, seperti jenis produk dan perkhidmatan yang diminta oleh anda atau disediakan kepada anda, sifat dan tempoh hubungan kami dengan anda, kemungkinan pendaftaran semula untuk menggunakan produk atau perkhidmatan kami, impak terhadap perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda jika kami memadam sesetengah maklumat daripada atau mengenai anda, tempoh penyimpanan mandatori yang ditetapkan oleh undang-undang dan statut keterbatasan.

Lihat ringkasan

7. Ciri-ciri dan Pautan ke Laman Web Lain

Anda mungkin memilih untuk menggunakan ciri-ciri tertentu di mana kami bekerjasama dengan entiti lain yang beroperasi secara bebas daripada Mastercard, seperti media sosial dan laman web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, penggunaan anda, atau amalan privasi laman web sedemikian.

Laman web kami boleh menyediakan pautan ke laman web lain untuk kemudahan dan makluman anda. Kami juga mungkin membenarkan anda untuk memilih ciri-ciri tertentu yang mana kami bekerjasama dengan entiti lain. Laman web dan ciri-ciri ini, yang mungkin termasuk rangkaian sosial dan alat geolokasi, beroperasi secara bebas daripada Mastercard, dan dikenal pasti  secara jelas sedemikian. Mereka mungkin mempunyai notis atau dasar privasi yang tersendiri dan kami sangat menggalakkan anda supaya menyemaknya. Setakat mana laman web atau ciri-ciri yang anda lawati atau gunakan tidak dimiliki atau dikawal oleh Mastercard, kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungannya, apa-apa penggunaan laman web tersebut, atau amalan privasi laman web tersebut.

Mastercard menawarkan anda kemungkinan untuk berkongsi, memaut, atau menyebut sesuatu perkara di media sosial mengenai Produk dan Perkhidmatan Mastercard. Sebagai contoh, anda boleh “suka” tawaran menerusi akaun Facebook anda, atau “tweet” tawaran menggunakan Twitter. Anda juga boleh memilih untuk menggunakan ciri-ciri tertentu di laman web kami yang boleh diakses menerusi, atau ciri-ciri tertentu yang mana kami bekerjasama dengan, entiti lain yang bukan sekutu Mastercard. Ciri-ciri ini, termasuk alat geo-lokasi, dikendalikan oleh pihak ketiga dan dikenal pasti secara jelas sedemikian. Penyedia media sosial seperti Facebook dan Twitter, dan pihak-pihak ketiga yang lain, adalah bebas daripada Mastercard dan tidak semestinya berkongsi dasar yang sama seperti Mastercard berkenaan perlindungan privasi. Sila sahkan notis privasi mereka jika anda mengambil keputusan untuk menggunakan perkhidmatan mereka. Mastercard tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atas penggunaan mana-mana alat media sosial dan kandungan, penggunaan atau amalan privasi laman web dan aplikasi pihak ketiga ini.

Lihat ringkasan

8. Kemas Kini untuk Notis Privasi Global Ini

Notis Privasi ini boleh dikemas kini secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam amalan privasi kami.

Notis Privasi Global ini boleh dikemas kini secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam amalan kami berkenaan Maklumat Peribadi. Kami akan menyiarkan notis yang menonjol di laman web berkaitan untuk memaklumkan anda mengenai apa-apa perubahan penting atau mustahak terhadap Notis Privasi Global kami sebelum perubahan tersebut berkuatkuasa dan menunjukkan di bahagian atas Notis tarikh terkini ia dikemas kini. Jika kami mengemas kini Notis Privasi Global kami, dalam keadaan-keadaan tertentu, kami mungkin memerlukan persetujuan anda.

Lihat ringkasan

9. Cara Menghubungi Kami

Anda boleh menghantar e-mel kepada kami, dan Pegawai Perlindungan Data kami di privacyanddataprotection@mastercard.com. Jika anda berada di EEA atau Switzerland, Mastercard Europe SA ialah pengguna data dan anda boleh mengemukakan permohonan untuk menggunakan hak anda terhadap Maklumat Peribadi anda di portal “My Data Center” Mastercard.

Jika anda mempunyai apa-apa soalan, pendapat atau aduan mengenai Notis Privasi Global ini dan amalan privasi kami, atau ingin mengemas kini keutamaan privasi anda, sila e-mel kami di: privacyanddataprotection@mastercard.com atau kirimkan surat kepada kami di:

Global Privacy Office

Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street

Purchase, New York 10577

USA

Jika anda berada di EEA atau Switzerland, Mastercard Europe SA ialah entiti yang bertanggungjawab terhadap pemprosesan Maklumat Peribadi anda. Anda boleh mengemukakan permohonan untuk menggunakan hak anda terhadap Maklumat Peribadi anda di portal “My Data Center” Mastercard, atau e-mel kami di privacyanddataprotection@mastercard.com, atau kirimkan surat kepada kami di:

Pegawai Perlindungan Data (Data Protection Officer)

Mastercard Europe SA

Chaussée de Tervuren 198A

B-1410 Waterloo

Belgium

Untuk pertanyaan mengenai kad Mastercard anda dan pembelian anda, sila hubungi Institusi Kewangan atau Peniaga anda. Maklumat lanjut tentang cara menghubungi mereka boleh didapati di laman web mereka tersendiri.

Lihat ringkasan